GDPR

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů
s účinnou platností od 25.5.2018


tímto uděluji, jakožto subjekt údajů, společnosti Sunny Time s.r.o, Mánesova 1133/47, Praha 2, jakožto správci osobních údajů (dále jen „správce") v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR") svobodný a jednoznačný souhlas se zpracováním mých osobních údajů (dále jen „souhlas"), a to za níže uvedených podmínek:


Účel zpracování osobních údajů


Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávány na základě jeho souhlasu. Důvodem poskytnutí osobních údajů subjektem údajů je zájem subjektu údajů o splnění účelu zpracování osobních údajů, což by bez poskytnutí osobních údajů nebylo možné.


Správce se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem:

 • zasílání obchodních sdělení (přímý marketing)
 • zasílání objednávek z e-shopu www.nailclub.cz


Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedeným účelem neslučitelný.

Rozsah osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Rozsah osobních údajů poskytnutých na základě souhlasu je následující:

 • emailová adresa
 • jméno, příjmení
 • telefonní kontakt
 • doručovací adresa

(dále jen „osobní údaje").


Doba zpracování osobních údajů


Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze po dobu 5 let od dne poskytnutí souhlasu. Po uplynutí této doby má správce povinnost osobní údaje zlikvidovat.

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů


Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny příslušným zaměstnancům správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou pro výše uvedené účely předávány společnosti The Rocket Science Group, LLC , „Chimpmail", se sídlem 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA, (dále jen „zpracovatel"), neboť tato společnost zajišťuje pro správce rozesílání obchodnicích sdělení. Povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích se vztahuje rovněž na příslušné zaměstnance zpracovatele.

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou pro výše uvedené účely předávány společnosti Zásilkovna s.r.o. Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9, C 139387 vedená u Městského soudu v Praze, (dále jen „zpracovatel"), neboť tato společnost zajišťuje pro správce rozesílání a doručování obchodních balíčků a zásilek. Povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích se vztahuje rovněž na příslušné zaměstnance zpracovatele.

Správce rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

Automatizované rozhodování a profilování

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování.

Správce informuje subjekt údajů o tom, že bude docházet k profilování (forma automatizovaného zpracování osobních údajů subjektu údajů spočívající v použití osobních údajů k vyhodnocování některých osobních aspektů vztahujících se k danému subjektu údajů, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se osobních preferencí a zájmů). Správce využívá profilování pouze za účelem personalizace obchodních sdělení pro konkrétní subjekty údajů (cílená reklama).

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má právo kdykoliv bez jakéhokoliv omezení či poškození odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to buď sám v e-mailovém newsletteru - právo na odhlášení je součástí každého e-mailu odeslaného prostřednictvím poskytovatele Chimpmail, na adrese sídla správce nebo na emailové adrese privacy@nailclub.cz

Práva subjektu údajů

Správce informuje subjekt údajů o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

 • práva na přístup k osobním údajů (subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány - čl. 15 nařízení GDPR);
 • práva na opravu (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů - čl. 16 nařízení GDPR);
 • práva na výmaz (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR);
 • práva na omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR);
 • právo na přenositelnost údajů (subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR);
 • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR);
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce v souladu s čl. 30 odst. 1 písm. a) poskytuje Subjektu údajů kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů.
Veškeré Vaše dotazy, podněty či jiná podání související se zpracováním Vašich osobních údajů můžete směřovat na pověřeného zaměstnance pro ochranu osobních údajů správce, emailová adresa: privacy@nailclub.cz

Závěr

Subjekt údajů tímto prohlašuje, že byl Správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Přihlášení